Amadeus - Your technology partner
Training News
Training Activity
Training Schedule
Training Course
Training Enrollment
Training Evaluate
Training Library
Training Kit
Training Team

This Enrollment procedure is applied to Thai market only.

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมระบบสำรองที่นั่งฯ บนระบบ Amadeus

เรียน ทุกท่าน
       แผนกฝึกอบรม ขอเรียนแจ้งทุกท่าน เพื่อให้การจัดอบรมเกิดประสิทธิภาพแก่ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึง และประสบผลสำเร็จในหลักสูตรการอบรม

แผนกฝึกอบรมขอเรียนแจ้งกฎติกาสำหรับการเข้าร่วมอบรมดังนี้

1. การสมัครเข้าอบรม

 • ส่ง E-mail มาที่ alc@thaiamadeus.com หรือติดต่อโดยตรงที่แผนกฝึกอบรม โทร 02-207-9090 กด 3
 • เพื่อสอบถาม พร้อมแจ้งส่งพนักงานของตัวแทนจำหน่ายเข้าร่วมอบรมได้โดยแจ้ง ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ / เบอร์โทรติดต่อ 02.. / มือถือ / FAX 02… แผนกฯ จะส่งเอกสารให้ตัวแทนจำหน่ายตอบกลับเพื่อยืนยันเข้าร่วมอบรมล่วงหน้า 2 สัปดาห์
 • 1.1 ตัวแทนจำหน่ายฯ มีสิทธิ์ส่งพนักงานเข้าอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จะได้รับใบรับรองผ่านการอบรมในนามตัวแทนจำหน่ายฯ
  • เป็นพนักงานของตัวแทนจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน / ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ พิมพ์ดีดทั้งไทย-อังกฤษได้ / มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
  • ตัวแทนจำหน่ายสามารถส่งพนักงานเข้าอบรมได้ 1 ท่าน ต่อ 1 รายวิชา เนื่องจากมีตัวแทนจำหน่ายหลายท่านให้ความสนใจในแต่ละรายวิชาเป็นอย่างมาก
 • 1.2 บุคคลภายนอก อบรมมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 4900 บาท(ราคารวม VAT7%แล้ว) ได้รับใบรับรองผ่านการอบรมในนามของบุคคล
  • สำหรับบุคคลทั่วไป นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเข้าอบรม ต้องผ่านการทดสอบโดยมาตรฐานเดียวกัน จะได้รับใบรับรองผ่านการอบรมในนามของบุคคลนั้น พร้อมสำหรับสมัครเข้าร่วมงานกับตัวแทนจำหน่ายฯ
2. การแจ้งยกเลิกล่วงหน้า 3 วันทำการ ก่อนเริ่มอบรม
ผู้สำรองที่เข้ารับอบรมต้องแจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนวันเรียนกับแผนกฝึกอบรม ก่อนถึงวันอบรมล่วงหน้า 3 วันทำการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้โอกาสตัวแทนจำหน่ายฯ ท่านอื่นที่แจ้งความประสงค์รอ ได้เข้ามาอบรม
 • ในกรณีที่ ผู้สำรองไม่แจ้งยกเลิกเข้าอบรมล่วงหน้า ก่อนถึงวันอบรม 3 วันทำการ และไม่เข้ามาอบรมตามกำหนดการ อันเป็นเหตุให้เกิดการเสียโอกาสแก่ ตัวแทนจำหน่ายฯ ท่านอื่น ทางแผนกฝึกอบรมจะแจ้งเป็นเอกสารให้ตัวแทนจำหน่ายฯ รับทราบการบันทึกประวัติ “No Show” และพิจารณาบุคคลนั้นเป็นลำดับท้ายสุดสำหรับการเข้าร่วมอบรมครั้งต่อไป
3. การออกใบรับรอง
 • ผู้เข้าอบรมต้องอยู่ร่วมในชั้นเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาอบรมในวิชานั้น ๆ หากเข้าร่วมไม่ครบตามเวลาที่กำหนด ทางแผนกฝึกอบรมจะไม่ออกใบรับรอง ผ่านการอบรมให้ และจะแจ้งเป็นเอกสารให้ตัวแทนจำหน่ายฯ ต้นสังกัดรับทราบางแผนกฝึกอบรม ขอขอบพระคุณตัวแทนจำหน่ายฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ทุกท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญเข้าร่วมอบรม